Όροι Διαγωνισμού «Κεσεδάκια Αγάπης»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η επιχείρηση “ΚΡΙ- ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ” που εδρεύει στο 3ο χλμ Ε.Ο. Σερρών- Δράμας και εκπροσωπείται νόμιμα (εφ’ εξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με ονομασία ‘’Κεσεδάκια Αγάπης’’ (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του site kesedakiaagapis.krikri.gr (εφ’ εξής καλουμένου «Σελίδα»). Για την υλοποίηση του Διαγωνισμού και την αποστολή των vouchers για τα δώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει να συνεργαστεί με την εταιρεία West AE (εφεξής «Συνεργάτης»). 

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη συνολικά εξήντα (60) νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν από δέκα (10) vouchers που αντιστοιχούν σε δέκα (10) τριπλέτες συσκευασιών προϊόντων γιαουρτιού Κρι Κρι (εφεξής «Δώρα Γιαουρτιού») και μπορούν να εξαργυρωθούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ πλην της Lidl Hellas. Επίσης, κάθε ένας από τους εξήντα (60) νικητές θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει οποιοδήποτε Ίδρυμα Κοινωνικής Ωφέλειας ή Μη κερδοσκοπικό οργανισμό για να κερδίσει με τη σειρά του από δέκα (10) vouchers που αντιστοιχούν σε δέκα (10) τριπλέτες συσκευασιών προϊόντων. 

1.3. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει η ανάδειξη συνολικά πέντε (5) νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα (1) από τα 5 μεγάλα δώρα του διαγωνισμού (εφεξής «Μεγάλα Δώρα»), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Για τα Μεγάλα Δώρα οι νικητές θα παραλάβουν ονομαστικά vouchers τα οποία θα εξαργυρώσουν από τα φυσικά καταστήματα του δικτύου καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, με την επίδειξη τους. Τυχόν επιπρόσθετα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τους νικητές. Τα μεγάλα δώρα είναι: 1. Κουζινομηχανή 2. Ρομποτική σκούπα 3. Καφετιέρα 4. Τηλεόραση 50’’ και 5. Σύστημα Σιδερώματος. Οι εικόνες των δώρων που απεικονίζονται στα μέσα επικοινωνίας του διαγωνισμού είναι ενδεικτικές 

 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα α) που διαμένουν στην Ελλάδα, β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και γ) έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα (εφ’ εξής καλούμενοι ως «Συμμετέχοντες»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό από τους Συμμετέχοντες. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και του Συνεργάτη, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω προσώπων μέχρι το δεύτερο βαθμό. 

2.2. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται η αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας με την ειδική σήμανση «Κεσεδάκια Αγάπης».  

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet), με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

2.4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους όρους 2.1. και 2.2. του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 3, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί, μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:  

(α) αγορά οποιασδήποτε από τις εξής συσκευασίες γιαουρτιού Κρι Κρι με την ειδική σήμανση «Κεσεδάκια Αγάπης»: Κρι Κρι Στραγγιστό & αγαπημένο 6% λιπαρά 3x200g, Κρι Κρι Στραγγιστό & αγαπημένο 2% λιπαρά 3x200g, Κρι Κρι Αγελάδος 3,9% λιπαρά 3x200g και Κρι Κρι Αγελάδος 2% λιπαρά 3x200g,  

(β) επίσκεψη στην σελίδα kesedakiaagapis.krikri.gr   

(γ) καταχώρηση του κωδικού που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευασίας  

(δ) συμπλήρωση του επιθυμητού Ιδρύματος Κοινωνικής Ωφέλειας ή Μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που επιθυμεί ο συμμετέχων να δωρίσει Δώρα Γιαουρτιού, σε περίπτωση που είναι ένας εκ των 60 νικητών (βλ όρο 1.2) 

(ε) αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

(στ) αυτόματη ενημέρωση του συμμετέχοντος για το εάν είναι ένας εκ των 60 νικητών των Δώρων γιαουρτιού, του όρου 1.2,  

(ζ) στην περίπτωση που είναι ένας εκ των 60 νικητών, συμπλήρωση των στοιχείων για την αποστολή των vouchers, θέτοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail 

2.5. Εφόσον ο συμμετέχων έχει ακολουθήσει τα βήματα α έως ε και δεν είναι ένας εκ των νικητών των Δώρων γιαουρτιού, συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση για ένα εκ των Μεγάλων Δώρων, σύμφωνα με τον όρο 4.2. 

2.6. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής ανά αγορά στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τη διαδικασία ανωτέρω. Κάθε αγορά αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή. 

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 08/05/2023 έως και τις 00:00 π.μ της 6/07/2023. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Διαγωνισμού. 

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην Σελίδα. 

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

4.1. Προς ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού για τα Δώρα Γιαουρτιού, διεξάγεται αυτόματη κλήρωση μέσω code generator, μετά την συμπλήρωση του κωδικού από τον συμμετέχοντα (βλ όρο 2.4).  

4.2. Η κλήρωση για την ανάδειξη των πέντε (5) νικητών, που θα κερδίσουν ένα (1) από τα Μεγάλα Δώρα (1. Κουζινομηχανή 2. Ρομποτική σκούπα 3. Καφετιέρα 4. Τηλεόραση 50’’ και 5. Σύστημα Σιδερώματος), θα διεξαχθεί στις 06/07/2023 στις 12:00, στα γραφεία του Συνεργάτη “West AE”, Ηρακλείτου 1Α, Χαλάνδρι 15238, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας, του Συνεργάτη και συμβολαιογράφου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Η παραλαβή των Μεγάλων Δώρων θα γίνει από τα καταστήματα της συνεργαζόμενης αλυσίδας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, κατόπιν συνεννόησης. 

4.3. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορά. Νικητής εκ των 60 νικητών των Δώρων Γιαουρτιού, δεν μπορεί να είναι νικητής των Μεγάλων Δώρων.  

4.4. Από τις άνω διαδικασίες θα αναδειχθούν επίσης και δεκαπέντε (15) επιλαχόντες νικητές (εφ’ εξής οι «Αναπληρωματικοί»), από τους οποίους οι δέκα (10) θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα Δώρα Γιαουρτιού και οι πέντε (5) τα Μεγάλα δώρα, με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές είτε σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν να παραλάβουν τα Δώρα Γιαουρτιού/Μεγάλα δώρα. 

4.4. Στους Νικητές και τους Αναπληρωματικούς θα αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία από τους υπαλλήλους του Συνεργάτη. 

4.5. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί αφού ενημερωθούν, κατά τα ανωτέρω, σχετικά με την ανάδειξή τους ως νικητές και επιλαχόντες νικητές του Διαγωνισμού, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι αποδέχονται την ανάδειξή τους, εντός 3 ημερών το αργότερο. Εάν παρέλθει άκαρπη η ανωτέρω ημερομηνία (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) το δικαίωμά τους στο Δώρο χάνεται και αυτό παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας για να το διαθέσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους.  

4.6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στην Σελίδα προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα αυτής. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό αναφερόμενες ημερομηνίες, δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας. 

4.7. Η Διοργανώτρια ή εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της θα επικοινωνεί με τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς, μέσω τηλεφώνου ή/και e- mail, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής και αξιοποίησης των Δώρων Γιαουρτιού/Μεγάλων Δώρων. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας για την ενεργοποίηση των Δώρων.  

4.8. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

4.9. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα. 

4.10. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. 

4.11. Η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις τους στους Δικτυακούς της Τόπους ή σε οποιοδήποτε έντυπό της (σε φυσική μορφή ή ψηφιακό).  

 

 1. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους  Νικητές ή/και τους Συμμετέχοντες ή/και τους Αναπληρωματικούς μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού από την Διοργανώτρια, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους: 

 • Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 
 • Σε περίπτωση που προέρχεται από το προσωπικό της Διοργανώτριας ή του Συνεργάτη ή είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτούς. 
 • Σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή/και δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. 
 • Σε περίπτωση που, εφόσον του ζητηθεί, δεν επιδείξει ταυτότητα ή διαβατήριο κατά την αποδοχή των Δώρων. 
 • Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, που χρησιμοποιείται στον Διαγωνισμό. 
 • Κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, εφ’ όσον κρίνει ότι κάποια συμμετοχή έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει τους όρους του. 

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1.   Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Ομοίως δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα μπορεί να προκύψουν από τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Μεγάλων Δώρων του Διαγωνισμού. Επίσης, δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα και/ή σωματική βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου (εκ των Μεγάλων Δώρων). 

   

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1 Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού και απόδοσης των Δώρων. Τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτη της Διοργανώτριας που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους ως άνω σκοπούς. 

7.2. Οι Συμμετέχοντες δίνουν την συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετοχόντων θα διαγράφονται το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος του Διαγωνισμού, εκτός από τα Δεδομένα των Νικητών και των Αναπληρωτών τους, για τα οποία θα ισχύει ο όρος 4.11.  

7.3. Κάθε Συμμετέχων, με επιφύλαξη ορισμένων νομικών προϋποθέσεων, μπορεί να ζητήσει πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί επίσης να εκφράσει την αντίθεσή του στην επεξεργασία ή να ζητήσει τη φορητότητα των δεδομένων. Ειδικότερα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση krikri@westsa.eu , υπεύθυνος δε επεξεργασίας ορίζεται η Διοργανώτρια. 

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Σελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. 

8.2. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό ή να υποβάλουν παράπονο, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση krikri@westsa.eu 

8.3. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Σερρών. 

8.4. Οι όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί δημόσια στη σελίδα του διαγωνισμού kesedakiaagapis.krikri.gr.